۰۰:۴۷ - جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
رادیو دانشگاه   

بازدید مدیر شبکه از کمپ نیاتک و شندل مستقر در مدارس شندل